Om het verblijf van onze bezoekers op een prettige wijze te laten verlopen, gelden binnen ons gebouw de volgende huisregels:

ALGEMEEN

Bezoekers moeten zich kunnen legitimeren;
De directie behoudt zich het recht voor bezoekers te visiteren;
De directie behoudt zich het recht voor bezoekers zonder opgave van redenen de toegang tot het gebouw te ontzeggen;
Het is verboden in het gebouw te roken;
Het in bezit hebben van soft- en harddrugs, gevaarlijke voorwerpen, wapens, messen, glas en/of blik, spuitbussen, stiften, vuurwerk, is verboden;
Het handelen in soft- en harddrugs is verboden;
Het mee naar binnen nemen van drank is niet toegestaan;
In beslag genomen goederen worden niet geretourneerd;
Het verspreiden van folders en flyers in het gebouw en directe omgeving is verboden, tenzij schriftelijk toestemming is verleend door de directie van de VanzantenHal;
Bezoekers die tijdens het evenement het gebouw verlaten, wordt geen toegang meer verleend tot het gebouw;
Huisdieren worden niet toegelaten;
Voor dance evenementen geldt tevens: Bezoekers onder de 18 jaar hebben geen toegang;
Het camerasysteem in de VanzantenHal registreert 24 uur per dag;
Volg de aanwijzingen van de medewerkers van VanzantenHal op.

PARKEREN EN TOEGANG

Parkeer uw auto uitsluitend in de parkeervakken of op de toegewezen plaatsen. Indien u hier niet aan voldoet, riskeert u dat uw auto wordt weggesleept (kosten zijn voor uw rekening);
Neem geen gevaarlijke voorwerpen, waaronder wapens, messen, glas- en/ of blik mee naar binnen;
Neem geen (soft/ hard) drugs en alcohol mee naar binnen;
Neem geen giftige, licht brandbare of licht explosieve materialen mee naar binnen;
Neem geen skeelers, steps, fietsen etc. mee naar binnen;
Neem geen huisdieren mee naar binnen; een geleidehond is wel toegestaan;

CONCERT EN/OF FEESTAVOND TICKETS

Reeds aangeschafte toegangskaarten kunnen niet worden geruild of geretourneerd;
Toegang tot VanzantenHal is uitsluitend mogelijk op vertoon van een geldig toegangsbewijs;

RECLAME & PROMOTIE

Het maken van foto-, video- of geluidsopnamen is alleen toegestaan indien de organisator van het evenement hiervoor toestemming heeft gegeven;
Het verkopen van goederen en diensten en het maken van reclame is uitsluitend voorbehouden aan VanzantenHal;
Het verspreiden van folders en flyers in het gebouw en in directe omgeving is niet toegestaan tenzij VanzantenHal schriftelijk toestemming heeft verleend;
Bij deelname aan winacties/ promoties in de VanzantenHal waarbij pers. gegevens zijn afgegeven, gaat u tevens akkoord dat wij uw gegevens mogen gebruiken voor reclamedoeleinden.

BEVEILIGING

Medewerkers van VanzantenHal zijn bevoegd om jassen en tassen te controleren en om zo nodig, naar het oordeel van de medewerker, goederen in beslag te nemen.
VanzantenHal kan besluiten (preventief) te fouilleren/ visiteren.
U bent verplicht zich op verzoek te legitimeren.
VanzantenHal hanteert camerabewaking en zal, zeker in geval van ongeregeldheden of ongevallen, beelden aan derden, waaronder justitie, ter beschikking stellen.
Indien hier noodzaak toe bestaat, is VanzantenHal gerechtigd het gehele terrein te ontruimen.

GEEN SCHADEVERGOEDING

Het bezoeken van VanzantenHal geschiedt geheel op eigen risico. VanzantenHal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook. Het gebruik van de parkeerplaats is eveneens op eigen risico. VanzantenHal is er niet voor verantwoordelijk wanneer de organisator besluit dat het evenement niet doorgaat.

RESPECT VOOR DE BUURT

Gelieve niet wild te parkeren;
Respecteer de eigendommen en de nachtrust van onze buren;
Geen afval in en rond de VanzantenHal achter te laten;

ONTZEGGING TOEGANG, VERWIJDERING EN BOETE

Indien u zich niet aan het huisreglement houdt of storend/ hinderlijk gedrag vertoond, is VanzantenHal ten allen tijden bevoegd u de toegang te weigeren en u van de locatie te verwijderen. Aan het niet houden van het huisregelement bent u een direct opeisbare boete verschuldigd van € 500,-. Daarnaast kan er voor bepaalde duur een toegangsverbod worden opgelegd. VanzantenHal kan bovendien aanspraak maken op schadevergoeding. Constatering van strafbare feiten melden wij altijd bij de politie.